Färgbedömning fortsättning

Redovisning av lokalavdelningarnas synpunkter på den stegvisa genomförandeplanen för färgbedömning på strävhår och långhår.

Under sommaren skickade DK styrelse ut standardrådets förslag till genomförandeplan för synpunkter till lokalavdelningarna. Svarstiden utökades efter önskemål till den 31 juli och riks styrelse publicerade även ett förtydligande på hemsidan den 19 juli.

De sammantagna synpunkterna handlar om att det finns oro för att tidsplanen är för snävt satt och det är svårt förutse hur lång tid införandet kan ta.

Samtidigt önskar de flesta att en bättre och mer öppen och transparant kommunikation måste till i syfte att skapa delaktighet och förståelse.

Svaren ger även uttryck för att det är svårt att överblicka allt som behöver göras som exempelvis kompetenshöjande åtgärder och följas upp statistiskt för att underlätta övergången.

För att omhänderta de inkomna synpunkterna har riks styrelse och DK styrelse gemensamt beslutat om följande:

  • En gemensam arbetsgrupp bildas för driva arbetet. I arbetsgruppen ingår i nuläget uppfödarrepresentanterna Mia Bring och Fredrik Griberg, Riks ordf Amanda Eskelind, DKs ordf Lena Tysk och standardrådets ordförande Jens Lindgren men fler kan komma tillkomma. Gruppen hålls ihop av DKs ordförande.
  • DK kommer att hänskjuta frågan inför beslut om nästa steg i införandet till stämman, i syfte att säkerställa att besluten har bred förankring när de beslutas hos DK.
  • DK tillsammans med Riks tar ett gemensamt grepp om kommunikationen i syfte att skapa förståelse om varför och följa upp under genomförandet.  Riks ordförande kommer att ansvara för kommunikationen som helhet och en kommunikationsplan kommer att upprättas. Alla tillgängliga kanaler ska användas, hemsida, fb, MM, medlemsmöten etc. Genom att utse kontaktpersoner i varje lokalavdelning så kommer alla bli mer delaktiga och ha information om vad som händer och hur arbetet fortgår.
  • Under hösten ska vi ta fram ett underlag på vilka parametrar som vi ska följa upp under steg 1 då vi inofficiellt inför 10 p på färg (dvs. 110p). Carina Stjernman har fått uppdraget att ta fram detta underlag som självklart kommer bestå i både poängfördelning såsom andel registrerade djur och mycket mer. Vårt utställningssystem kommer att stödja att ta fram det vi behöver. Underlaget kommer lokalavdelningarna att få tycka till om innan beslut.
  • Minna Thomé har fått ansvar för att se över behov av standardförändringar och eventuella regelverk. Behov som identifieras kommer att hanteras i form av motioner som lokalavdelningarna får tycka till om innan beslut.
  • DK kommer att genomföra en obligatorisk domarutbildning den 4 november i syfte att stödja domarna i sin bedömning. Den 5 november kommer de sedan testa att bedöma 10 p färg inofficiellt för första gången på Norrorts officiella utställning.
  • Under hösten kommer arbetsgruppen att planera för kommande aktiviteter inför 2018 såsom uppföljningsseminarium och genetikutbildningar i syfte att säkerställa utställarnas, domarnas och uppfödarnas framtida behov.

Amanda Eskelind ordförande i SMF riks    Lena Tysk DK ordförande