Öppet brev till medlemmarna

Öppet brev till Svenska Marsvinsföreningens medlemmar

Den 5 november 2016 höll Domarkommittén (DK) sitt årliga årsmöte i samband med utställningen i Kallhäll. Eftersom DK har till uppdrag enligt våra stadgar och regelverk att hantera och besluta gällande utställningsregler och standarfrågor, beslutades om inkomna motioner. I efterhand visar det sig att föreningens uppfödarrepresentanter inte varit inbjudna till DK:s årsmöte de senaste åren vill vi offentligt be om ursäkt till uppfödarrepresentanterna. Uppfödarnas åsikter är mycket viktiga i vårt föreningsarbete och vi har sett över domarkommitténs rutiner för att undvika att det upprepas.

Två av motionerna som bifölls har skapat en mängd reaktioner, inte minst på sociala medier. Vi vill rikta ett tack till alla som hjälpt till att förklara motionernas grund och syfte.

Motion 5 handlade om att införa färgbedömning. I motionen fanns ingen tidsplan på när och hur införandet skulle ske varvid DK beslutade att hänskjuta detta till Stämman och dessförinnan till lokalföreningarnas årsmöten. Diskussionen på årsmötet handlade mycket om att detta beslut är ett långsiktigt strategiskt beslut som kräver ett införande över flera år.

Gällande motion 6 har motionären genom en skrivelse till DK önskat att dra tillbaka sin motion. Eftersom motionen redan är bifallen så hänskjuter DK till stämman att bestämma om motionen kan tas bort trots att den bifölls.

DK:s styrelse har ansvaret att ge en fullgod information till lokalavdelningarna. Informationen gällande de bifallna motionerna blev olyckligtvis otillräcklig för att möjliggöra fortsatta diskussioner på lokalavdelningarnas årsmöten, och för detta vill vi be alla medlemmar om ursäkt.

Möjligheterna i vår förening är obegränsade och Domarkommitténs styrelse är positiva att det på lång sikt går att närma sig färgbedömning på samtliga raser. Formerna för detta är än så länge inte klara, och där behöver vi era förslag. Vi kommer att jobba brett med frågan och involvera uppfödare och utställare i arbetets gång.  Ett första steg skulle tex kunna vara inofficiella poäng på färg, och utefter det ha en måttstock på när man realistiskt skulle kunna införa färgbedömning på sträv- och långhår.

Riks styrelse och Domarkommitténs styrelse är överens om att kommunikationen mot medlemmarna är något vi alltid kan bli bättre på och måste jobba löpande med.  Vi hoppas att vi tillsammans kan fortsätta utveckla vår fantastiska förening!

Riks styrelse

Domarkommitténs styrelse