Färgbedömning

Den 17 juli på SMF riksstyrelsemöte diskuterades införandet av färgbedömning på sträv- och långhår. Under mötet beslutade att en kompletterande och mer förklarande text ska publiceras i syfte att stödja lokalavdelningarna och medlemmarna att kunna ta ställning om införandeplanen.

Utkastet till den stegvisa införandeplanen har tagits fram av standardrådet på uppdrag av domarkommitténs styrelse. I standardrådet ingår domare och två uppfödarrepresentanter.

Den stegvisa införandeplanen tar sin utgång i att införandet kommer att ta tid och att det slutgiltiga beslutet att fullt ut införa färgbedömningen ligger flera år bort i tid. För att klara av att nå målet måste vissa saker säkerställas.

Genom steg 1 och införande av 10 poäng ”utanför tävlan” (totalt 110 p) tillför vi kunskap till uppfödare och domare. Uppfödarna kommer få en vägledning hur deras marsvin ligger till om en färgbedömning skulle införas i nuläget, vilket ger stöd inför framtida avel. Domarna får öva i en större utsträckning än vanligt, vilket medför att de har större erfarenheter inför kommande utbildningsinsatser. Dessutom inbjuds våra domare redan idag till länder med färgbedömning och behöver öva.

Genom att bygga upp en statistikbank av dessa poäng, förhoppningsvis rakt in i vårt system, kan vi följa utvecklingen. För att inte gå för fort fram är detta ett mycket viktigt underlag för kommande beslut och ger oss både vägledning i tid men också behov att anpassa standarden etc.  Idag är en uppskattning att ca 75 % av utställda sträv- och långhår klarar poängkravet just nu.

Givetvis kommer seminarium hållas i lokalavdelningarna under kommande år där vi tillsammans diskuterar igenom statistikunderlaget men också följer hur domarnas och uppfödarnas erfarenheter. En förhoppning är också att ta fram genetikutbildning i någon form. Vi ser redan nu att behovet av att revidera standarden för bland annat två och trefärgade till att inte endast innehålla rutor och linjer utan även kunna bedömas på färgfördelning kommer innebära flera positiva effekter för även korthåren.

Det som kanske förvillar i utkastet till införandeplan är årtalen som är inskrivna. Dessa ska symbolisera tid men är det lättare kan ni bortse från dem. Varje steg måste ta sin tid och vi ska tillsammans säkerställa att vi är mogna för nästa steg. Riks styrelse har en intention om att beslutet att gå till nästa steg bör avgöras på stämman, precis som det slutgiltiga steget att införa färgbedömning fullt ut. Vidare har riksstyrelse, standardrådet och domarkommitténs styrelse diskuterat att vara gemensamt ansvariga för införandet och leda det genom att tillsätta arbetsgrupp med en arbetsfördelning som bland annat innebär gemensam kommunikation. Att involvera lokalavdelningarna i detta är en självklarhet för oss.

Det är ett stort kliv för SMF och utveckling väcker känslor men också tankar så låt oss gemensamt rusta för framtiden utan att ha för bråttom, det måste få ta tid. Nu är det viktigt att fundera över stegen i införandeplanen och ge kloka synpunkter. De lokalavdelningar som känner att de behöver extra stöd inför sina styrelsemöten kan vända sig till Lena Tysk som utsetts stödperson. Självklart är enskilda medlemmar också välkomna med sina frågor via messenger eller mail lena.tysk@telia.com.

SMF riksstyrelse
Förslag till implementeringsplan på fyra år:

2018
För att underlätta införandet av färgbedömning tillför vi en bedömningspunkt på 10 poäng för färg- och teckningsbedömning enligt SMFs standard utöver de 100 poäng som respektive poängskala består av. Detta föregås av seminarium och diskussion för utställare/uppfödare i samband med minst en utställning redan 2017. Införandet av 10 poäng på bedömningspunkten ”färg och teckning” är för att på ett tidigt stadium kunna föra statistik och vägleda uppfödare i sin framtida avel. Statistiken ska skickas in vilket kanske kan göras via Katarina men annars får vi utarbeta ett system för detta. Statistiken blir ett underlag för DK och stämman att ta hänsyn till och delvis kunna grunda kommande beslut på. Obligatorisk utbildning hålls med samtliga domare under hösten 2017. Ev. kan standarden behöva ses över redan innan införandet vad det gäller t.ex. två- och trefärgade. Tre utbildningsansvariga utses inom DK, förslagsvis en från DK styrelse, en från standardrådet och en uppfödarrepresentant. Detta för att korrekt information ska finnas till medlemmarna och att vi minimerar det antal personer som tar emot medlemmarnas åsikter. Under 2018 utformas de kommande poängskalorna för respektive ras inom kategorierna strävhår och långhår. Detta görs i ett första steg genom ett arbete inom standardrådet som resulterar i förslag för medlemmarna att tycka till om via sin lokalavdelning. Till hjälp kan standardrådet tillkalla sig en utsedd referensgrupp för respektive ras/variant. Referensgruppen utses av standardrådet i samarbete med lokalavdelningarna.

2019
En utvärdering och sammanställning av 2018 års statistik genomförs för att se utfallet vad det gäller djur som bedömts på poäng, diskvalificerade djur sammanställs också. Med diskvalificerade djur avses de som blivit diskvalificerade pga färg eller teckning utifrån SMF beskriven standard. Det innebär alltså i praktiken att djur inom sträv- och långhårsraserna inte i praktiken kan diskvalificeras pga punkten färg- och teckning då poängen fortfarande ligger utanför poängskalan. Diskvalificering utifrån gällande standard för övriga punkter gäller naturligtvis som vanligt. I övrigt fortsätter vi med poängbedömning utanför den ordinarie bedömningsskalan. Detta görs i syfte att ge uppfödare tid att ställa om sin avel.

2020
Vi inför poängbedömning om 10 poäng som en del av den ordinarie bedömningsskalan och poängbedömningen blir så en inkluderad del av det bedömda djurets slutpoäng. Inför detta krävs naturligtvis ett mer omfattande arbete med att göra nya bedömningsskalor. Inga djur oavsett standardens beskrivningar kan under detta år bli diskvalificerade men naturligtvis ska de bedömas utifrån standardens beskrivningar av respektive färg och teckning. Detta innebär i praktiken att de minimalt kan få 6 poäng på 10 poängspunkten.

2021
Slutligen inför vi färg- och teckningsbedömning med full effekt utifrån standarden beskrivna färger och teckningar med de vanliga fel respektive diskvalificerande fel som finns i standarden. Hela implementeringsprocessen ska präglas av utveckling och inte avveckling. Vi ska göra utställare och uppfödare delaktiga i processen och möjligheten att ha inflytande över